Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Szkil


Kancelaria Radcy Prawnego, Paweł Szkil świadczy usługi w zakresie stałej, jak i doraźnej pomocy prawnej. Wykonywanie usług prawnych realizowane jest na rzecz spółek prawa handlowego (Kodeks Spółek Handlowych), spółek prawa cywilnego (wspólników) oraz osób prowadzących działalność gospodarczą – przedsiębiorców

W zakresie świadczonej pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Kancelaria świadczy usługi, które są dostosowane do specyfiki działalności danej firmy i związanych z tym problemów.

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię:

 • udzielaniu porad prawnych;
 • wydawaniu opinii prawnych;
 • sporządzanie pism procesowych m.in. pisma wszczynające postępowanie sądowe (pozwy, wnioski), pisma w toku postępowania sądowego (odpowiedzi na pozew, pisma procesowe), apelacje i odpowiedzi na apelację, zażalenia, zarzuty i sprzeciwy oraz pisma wszczynające postępowanie administracyjne oraz pisma w toku tego postępowania, skargi,
 • sporządzaniu umów i ugód;
 • sporządzanie pism pozasądowych;
 • sporządzaniu umów spółek oraz dokonywanie zmian umów spółek;
 • zakładanie spółek, rejestracja spółek oraz ich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • reprezentacja przed sądami wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym;
 • reprezentacja przed organami egzekucyjnymi – komornikami;
 • egzekwowanie wierzytelności – windykacja;
 • uczestnictwie w negocjacjach.

Zakres świadczonych usług prawnych obejmuje w szczególności następujące dziedziny prawa:

 1. Prawo cywilne w tym m.in.:

  • tworzenie umów,
  • pozwy o zapłatę,
  • egzekucja roszczeń pieniężnych - windykacja,
  • roszczenia odszkodowawcze w tym komunikacyjne,
  • sprawy dotyczące nieruchomości,
  • sprawy dotyczące własności,
  • roszczenia gwarancyjne oraz z tytułu rękojmi,
  • roszczenia za transport,
  • roszczenia za roboty budowlane,
  • inne sprawy cywilne.

 2. Prawo gospodarcze w tym m.in.:

  • sporządzanie umów spółek,
  • rejestracja spółek w KRS oraz zmiany,
  • przekształcanie i podział spółek,
  • inne sprawy z zakresu działalności gospodarczej.

 3. Prawo upadłościowe i naprawcze m.in.:

  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • zgłoszenie wierzytelności,
  • zaskarżanie listy wierzycieli (wierzytelności),
  • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym,
  • uczestnictwo na radzie wierzycieli.

 4. Prawo pracy w tym m.in.:

  • reprezentacja w sprawie roszczeń pracownika o zapłatę wynagrodzenia w tym za godziny nadliczbowe,
  • reprezentacja w sprawie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenie do pracy,
  • sprawy o mobbing,
  • dochodzenie roszczeń pieniężnych p-ko pracownikom za powierzone mienie,
  • tworzenie regulaminu wynagrodzenia i pracy,
  • sporządzanie umów o pracę i o zakazie konkurencji,
  • sporządzanie umów o odpowiedzialności materialnej pracownika,
  • inne sprawy z zakresu prawa pracy.

 5. Prawo autorskie w tym m.in.:

  • sporządzanie umów dotyczących praw autorskich w tym umów licencyjnych,
  • sporządzanie umów wykorzystania wizerunku,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich,
  • dochodzenie roszczeń o naruszenie wizerunku.

Wszelkie dodatkowe informację uzyskają Państwo kontaktując się z Kancelarią.

radca prawny Paweł Szkil