Odrzucenie Spadku po Terminie


W przypadku, gdy spadkobierca nie chce spadku, nawet z ograniczeniem za długi spadkowe (spadek z dobrodziejstwem inwentarza), może spadek odrzucić. Termin na odrzucenie spadku wynosi 6 miesięcy, który jest liczony od daty uzyskania wiedzy o powołaniu do spadku, czyli powzięcia informacji o śmierci spadkodawcy. W tym terminie spadkobierca może odrzucić spadek. Jest to realizowane na dwa sposoby:

  • odrzucenie spadku przed sądem,
  • odrzucenie spadku przed notariuszem.

Spadkobierca, który odrzucił spadek traktowany jest tak, jakby nie dożył otwarcia spadku, czyli zmarł przed swoim spadkodawcą. Wówczas w jego miejsce powołani do spadku są kolejni spadkobiercy, którzy także mają prawo do odrzucenia spadku. Sytuacja się komplikuje, gdy spadkodawca nie chce spadku, a termin na odrzucenie spadku już minął. Spadkobierca, który chce odrzucić spadek po terminie nie jest pozbawiony szans na jego odrzucenie. Wówczas może skorzystać z prawa, jakie mu zapewnia zastosowanie art. 1019 kodeksu cywilnego..

Jak odrzucić spadek po terminie?

Jedynym sposobem na odrzucenie spadku po terminie jest powołanie się na wady oświadczenia woli w postaci:

  • błędu,
  • groźby.

Błąd, w przypadku nie złożenia oświadczenia woli o odrzuceniu spadku może polegać na nieprawidłowym przeświadczeniu o zasobach majątkowych spadkodawcy lub braku wiedzy o majątku spadkodawcy w tym jego długach.

W przypadku, gdy chodzi o powołanie się na wadę oświadczenia woli w postaci groźby, będzie chodziło o taką sytuację, gdy np. spadkobiercy grożono lub jemu najbliższym, jeżeli złoży oświadczenie o odrzuceniu spadku.

W jakim terminie odrzucić spadek powołując się na wady oświadczenia woli?

Na odrzucenie spadku po terminie spadkodawca ma rok czasu. Wynika to wprost z art. 88 § 2 kc, który stosuje się odpowiednio. Początek tego terminu jest odmiennie liczony, co do wad oświadczenia woli w przypadku błędu i groźby:

  • odrzucenie spadku pod wpływem błędu, rok liczony jest od daty wykrycia błędu,
  • odrzucenie spadku pod wpływem groźby, rok liczony jest od chwili, gdy stan obawy ustał

W jaki sposób odrzucić spadek po terminie?

Odrzucenie spadku po terminie odbywa się przed sądem. Może być to realizowane w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku lub w odrębnym postępowaniu inicjowanym na wniosek spadkobiercy. W każdym przypadku spadkobierca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku oraz wykazać wadę oświadczenia woli, na którą się powołuje. Zatem spadkobierca musi udowodnić, że nie złożył oświadczenia woli o odrzuceniu spadku w wymaganym sześciomiesięcznym terminie, bowiem był w błędzie lub pozostawał pod wpływem groźby. Musi również wykazać, kiedy wykrył błąd lub kiedy stan obawy ustał w przypadku groźby.

Wszelkie dodatkowe informację uzyskają Państwo kontaktując się z Kancelarią.

radca prawny Paweł Szkil