ODSZKODOWANIE ZA UTRATĘ WARTOŚCI POJAZDU

Z czym wiąże się utrata wartości handlowej samochodu?

Utrata wartości pojazdu nazywana również utratą wartości handlowej samochodu wiąże się najczęściej z kolizją drogową wywołującą szkodę. W takim przypadku roszczenia odszkodowawcze związane będą z ubezpieczeniem OC sprawcy zdarzenia wywołującego szkodę.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za utratę wartości pojazdu?

W przypadku, gdy pojazd uległ uszkodzeniu, wówczas od ubezpieczyciela sprawcy szkody można żądać oprócz odszkodowania za wyrządzoną szkodę, także odszkodowania za utratę wartości pojazdu. Roszczenie to wynika wprost z art. 361 kodeksu cywilnego, który wskazuje na zaspokojenie u poszkodowanego wszelkich strat jakie poniósł w związku ze zdarzeniem wywołującym szkodę i będące następstwem szkody.

Co obejmuje odszkodowanie za uszkodzenie samochodu

W zakresie utraty wartości handlowej pojazdu wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 października 2001 r. wydanej w sprawie sygn. akt III CZP 57/01, gdzie stwierdził: „Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie." Zatem utrata wartości pojazdu to nic innego, jak różnica między wartością rynkową pojazdu sprzed wypadku i po naprawie w związku z jego uszkodzeniem.

Kiedy można wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie za utratę wartości pojazdu?

Z roszczeniem o zapłatę utraty wartości pojazdu można występować przede wszystkim w przypadku aut bezwypadkowych. W sytuacji, gdy pojazd przed wypadkiem miał tzw. „drobne stłuczki”, które zostały naprawione i nie spowodowały jego utraty ze względu na zakres i fachowość naprawy, wówczas roszczenie o odszkodowanie za utratę wartości pojazdu również jest zasadne. Należy przy tym wskazać, że nie każdy pojazd bezwypadkowy może być objęty prawem do dochodzenia odszkodowania za utratę jego wartości. Odnośnie bezwypadkowych aut osobowych przyjmuje się, że ograniczeniem do wypłaty odszkodowania za utratę wartości pojazdu jest ich wiek nie przekraczający 6 lat. Inne są wytyczne odnośnie samochodów ciężarowych do 3,5 tony i powyżej tej wartości. Są to odpowiednio 4 i 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach może zostać przyznane odszkodowanie za szkodę na pojeździe przekraczającym ten wiek. Za tego rodzaju wyjątkowe przesłanki należy uznać niski przebieg znacznie poniżej średniej oraz niski stopień zużycia pojazdu, wynikający ze szczególnego dbania o jego dobry stan techniczny. Zaznaczyć należy, że zazwyczaj im samochód jest młodszy, tym utrata wartości handlowej będzie wyższa. Inną kwestią pozostają samochody zabytkowe, które są oceniane w sposób odmienny od pojazdów codziennego użytku. Ze względu na ich unikatowość wiek nie ogranicza żądania odszkodowania za spadek ich wartości. Zwłaszcza, że wartość takiego pojazdu często uzależniona jest min. od jego wieku.

Rola rzeczoznawców i biegłych sądowych w dochodzeniu odszkodowania za utratę wartości samochodu.

Ograniczenia wiekowe pojazdów w dochodzeniu odszkodowania za utratę wartości pojazdów nie wynikają wprost z żadnych przepisów. Są wytycznymi do wycen dla rzeczoznawców i biegłych sądowych wskazanych przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT. Przy czym instrukcje te są stosowane w procesach sądowych przez biegłych sądowych, a tym samym wyroki sądów oparte są na opiniach bazujących na przedstawionych wytycznych. Nie przesądza to jednak, że poszkodowany nie może w postępowaniu sądowym wykazywać na podstawie zebranych danych z ofert sprzedaży, że cena sprzedaży auta bezwypadkowego w stosunku do powypadkowego, będzie wyższa w przypadku pojazdów osobowych w wieku powyżej 6 lat. W takim przypadku biegły sądowy będzie musiał się odnieść do zebranych danych odnośnie cen sprzedaży danego modelu pojazdu i może przyznać rację poszkodowanemu. Tym samym sąd przyzna odszkodowanie za utratę handlową wartości pojazdu, którego wiek jest wyższy, niż normatywnie ustalony dla tego rodzaju roszczeń.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo kontaktując się z Kancelarią.

radca prawny Paweł Szkil