Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Szkil


Kancelaria Radcy Prawnego, Paweł Szkil w zakresie usług prawnych świadczonych na rzecz osób fizycznych – klientów indywidualnych specjalizuję się w prawie rodzinnym oraz w sprawach odszkodowawczych z tytułu szkód komunikacyjnych w tym dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu utraty zdrowia spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym. Kancelaria zajmuje się również sprawami spadkowymi i z zakresu prawa pracy.

Odnośnie spraw dotyczących prawa rodzinnego Kancelaria zajmuję się w szczególności sprawami o rozwód, alimenty i ustalenia kontaktów z dziećmi.

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię polegają na:

 • udzielaniu porad prawnych;
 • zastępstwie procesowym przed sądami wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym;
 • zastępstwie prawnym przed organami egzekucyjnymi - komornikami;
 • podejmowanie wszelkich czynności prawnych zmierzających do wyegzekwowania roszczenia pieniężnego – windykacja;
 • pomoc w zakresie uzyskania odszkodowania od firm ubezpieczeniowych,
 • sporządzaniu pism w toku postępowania sądowego m.in. pisma wszczynające postępowanie sądowe (pozwy, wnioski), pisma w toku postępowania sądowego (m.in. odpowiedzi na pozew), apelacje i odpowiedzapelację, zażalenia, zarzuty i sprzeciwy;
 • sporządzaniu umów w tym ugód;
 • sporządzanie pism pozasądowych, przed-sądowych (m.in. wezwania do zapłaty);
 • uczestnictwie w negocjacjach;
 • wydawaniu opinii prawnych.

Zakres świadczonych usług prawnych obejmuje następujące dziedziny prawa:

 1. Prawo cywilne:

  • roszczenia o zapłatę,
  • egzekucja roszczeń pieniężnych,
  • roszczenia odszkodowawcze w tym komunikacyjne,
  • sprawy dotyczące nieruchomości w tym lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • sprawy dotyczące własności,
  • zniesienie współwłasności,
  • roszczenia gwarancyjne oraz z tytułu rękojmi,
  • roszczenia wynikające z zawartych umów,
  • inne sprawy cywilne,

 2. Prawo spadkowe:


 3. Prawo rodzinne i opiekuńcze:


 4. Prawo pracy:

  • roszczenia z zapłatę wynagrodzenia w tym za godziny nadliczbowe,
  • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę,
  • roszczenie o przywrócenie do pracy
  • mobbing,
  • sprawy dotyczące ustalenia nawiązania stosunku pracy,

Wszelkie dodatkowe informację uzyskają Państwo kontaktując się z Kancelarią.

radca prawny Paweł Szkil