Alimenty - informacje o rozwodzie


W sytuacji orzeczenia rozwodu wobec małżonków, którzy posiadają wspólne małoletnie dzieci, sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej, o kontaktach z dziećmi oraz rozstrzyga, który z małżonków i w jakiej wysokości ponosić będzie koszty utrzymania dzieci (alimenty).

Wysokość alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Przy czym wysokość alimentów nie jest wartością stałą i może zawsze ulec zmianie. Oznacza to, że kwota alimentów może zostać podwyższona lub obniżona, a także w niektórych przypadkach alimenty mogą być zniesione.

Należy w tym miejscu nadmienić, że orzeczenie rozwodu z ustaleniem winy lub winy u obu małżonków ma skutek na ewentualne wzajemne roszczenia alimentacyjne małżonków. Zatem małżonek, który został uznany wyłącznie winny rozkładu pożycia może zostać zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych na rzecz byłego współmałżonka, nawet jeśli nie będzie pozostawał w niedostatku, ale jego sytuacja materialna uległa istotnemu pogorszeniu. Świadczenie alimentacyjne będzie uzależnione od usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego. W sytuacji, gdy orzeczono rozwód, zaś żaden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, wówczas małżonek pozostający w niedostatku może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego alimentów. Będą one uzależnione również i w tym przypadku od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.

radca prawny Paweł Szkil