Utrudnianie kontaktów z dzieckiem


1. Co to są kontakty z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem to nic innego jak styczność, przede wszystkim rodziców z dzieckiem celem rozwoju, utrwalania oraz podtrzymywania więzi rodzinnych. Przy czym jest to prawo i obowiązek niezależnie od przysługującej władzy rodzicielskiej. Kontakty z dzieckiem mogą dotyczyć również dziadków, bądź osób najbliższych, które np. sprawowały opiekę nad nim. Zakres kontaktów z dzieckiem może być różny, a jego ustalenie zależy od konkretnej sytuacji. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w art. 113 § 2 zawarto główny katalog kontaktów z dzieckiem. Przepis wskazuje, że: "Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej." utrudnianie kontaktów z dzieckiem

2. W jakim trybie i w jaki sposób ustala się kontakty z dzieckiem?

Ustalenie kontaktów z dzieckiem, gdy rodzice są w stanie się porozumieć, co do zakresu styczności z dzieckiem nie nastręcza większych trudności. W takiej sytuacji nie jest wymagane usankcjonowanie sposobu kontaktów z dzieckiem za pośrednictwem sądu. Problem pojawia się, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia, co do sposobu kontaktów z dzieckiem. Zwłaszcza, gdy dziecko na stałe przebywa pod stałą opieką jednego z nich. Wówczas jedynym sposobem jest droga sądowa. Sądem właściwym jest sąd rejonowy – sąd rodzinny. Postępowanie sądowe inicjowane jest poprzez złożenie wniosku do sądu. Wniosek taki powinien czynić wymaganiom dla pozwu, a ponadto we wniosku należy wskazać sposób kontaktów z dzieckiem oraz powołać dowody na okoliczność wykazania przebiegu tych kontaktów, a także że jest to realizowane dla dobra dziecka.

Należy mieć na uwadze, że jeżeli wymaga tego dobro dziecka sąd w myśl art. 113, może ograniczyć kontakty z dzieckiem, a w szczególności może:

  • zakazać spotykania się z dzieckiem,
  • zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
  • zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
  • ograniczyć kontakty z dzieckiem do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
  • zakazać porozumiewania się na odległość z dzieckiem.

W sytuacji, gdy kontakty z dzieckiem zagrażają lub naruszają jego dobro, sąd może zakazać kontaktów z dzieckiem.

3. Jak karać za utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

W przypadku utrudniania kontaktów z dzieckiem, skutecznym rozwiązaniem może być wystąpienie z wnioskiem do sądu o ukaranie osoby, która utrudnia kontakty i najczęściej jest to jedno z rodziców. Kara za utrudnianie kontaktów z dzieckiem wiąże się ściśle z ustaleniem tych kontaktów. Trudno żądać ukarania za utrudnianie kontaktów z dzieckiem, gdy ich nie ustalono zwłaszcza przed sądem. Zatem już na etapie postępowania sądowego o ustalenie kontaktów z dzieckiem można wystąpić z wnioskiem o nakazanie zapłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz uprawnionego w sytuacji, gdy osoba pod której pieczą pozostaje dziecko będzie utrudniać kontakty. Wówczas w postanowieniu o ustaleniu kontaktów z dzieckiem zostanie zawarty zapis, że w przypadku utrudniania uprawnionemu kontaktów z dzieckiem, osoba pod której pieczą pozostaje dziecko, zobowiązana będzie do zapłaty określonej sumy pieniężnej za każde naruszenie kontaktu na rzecz uprawnionego. Sąd ustalając wysokość kary bierze pod uwagę sytuację majątkową osoby pod której pieczą znajduje się dziecko. Przy czym sam zapis o zagrożeniu ukarania nie jest wystarczający, aby taką karę nałożyć. Kara za utrudnianie kontaktów z dzieckiem zostanie nałożona dopiero po przeprowadzeniu odrębnego postępowania sądowego. Zatem celem ukarania należy w sądzie rodzinnym złożyć wniosek i wskazać na czym to utrudnianie polegało i ile razy dokonano naruszenia kontaktów.

Co zrobić, gdy w postanowieniu o ustalenie kontaktów z dzieckiem nie orzeczono zagrożenia nałożenia kary za to naruszenie ?

W sytuacji braku zagrożenia o nałożeniu kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem, niezbędny jest w tym zakresie odrębny wniosek do sądu. Po uzyskaniu postanowienia o zagrożeniu nałożenia kary pieniężnej w przypadku utrudniania dla uprawnionego kontaktów z dzieckiem i dalszego utrudniania, sąd na wniosek uprawnionego nałoży karę pieniężną na osobę, pod której pieczą znajduje się dziecko.

Zatem uprawniony do kontaktu z dzieckiem, aby uzyskać zapłatę kary pieniężnej na jego rzecz, musi zawsze wykazać przed sądem na czym polegało naruszenie kontaktów z dzieckiem i ile razy doszło do naruszenia. Dopiero wówczas sąd nakaże zapłatę określonej kwoty pieniężnej.

Wszelkie dodatkowe informację uzyskają Państwo kontaktując się z Kancelarią.

radca prawny Paweł Szkil