NABYCIE SPADKU


Z nabyciem spadku wiąże się ściśle pojęcie spadku. Spadek to nic innego jak prawa i obowiązki zmarłego, które przechodzą na jedną lub kilka osób określanych jako spadkobierców. Przy czym nie wszystkie prawa mogą przejść na spadkobierców, będą to na przykład prawa, które są ściśle związane z osobą zmarłego (prawa jakie nie przejdą na spadkobierców to np. prawa jakie miał zmarły w związku z tym, że był kombatantem).

Spadkobiercy to osoby, które dziedziczą spadek po zmarłym. Powołanie do spadku może wynikać z testamentu lub ustawy. W sytuacji, gdy został sporządzony testament wówczas po śmierci spadkodawcy spadek po nim dziedziczą te osoby, które zostały w nim wymienione jako spadkobiercy. W przypadku braku testamentu lub, gdy osoby, które zostały powołane do spadku w drodze testamentu nie chcą lub nie mogą być spadkobiercą, wówczas spadkobiercy dziedziczą spadek na zasadach ogólnych ( na podstawie ustawy) zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, Księgi IV zatytułowanej Spadki. Istnieje również możliwość dziedziczenia na podstawie ustawy jedynie części spadku, tak zazwyczaj jest odnośnie części majątku spadkowego nie objętego testamentem

Należy wskazać, że spadek otwiera z chwilą śmierci spadkodawcy, a z chwilą otwarcia spadku spadkobierca nabywa spadek. Oznacza to, że spadek po zmarłym z chwilą jego śmierci przechodzi na jego spadkobierców.

Od chwili powzięcia informacji przez spadkobierców o powołaniu do spadku, przysługuje im prawo do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku lub przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem do długów spadkowych), bądź przyjęcie spadku wprost (bez ograniczenia długów). Termin na złożenie takiego oświadczenia wynosi 6 miesięcy od daty powzięcia informacji o tytule powołania do spadku. W przypadku, gdy spadkobierca nie złoży w wyżej wymienionym żadnego oświadczenia, wówczas przyjmuje się, ze przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli przyjął spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi.

W sytuacji, gdy spadkobierca złożył w wymaganym sześciomiesięcznym terminie oświadczenie o odrzuceniu spadku, wówczas traktowany jest tak jakby nie dożył otwarcia spadku, czyli jego status odnośnie dziedziczenia jest równoznaczny z tym, jak gdyby zmarł przed spadkodawcą po którym dziedziczy.

Celem usankcjonowania prawnego nabycia spadku po zmarłym, należy dokonać stwierdzenia nabycia spadku. Sądowe stwierdzenie nabycie spadku realizowane jest na wniosek. Wniosek powinien dotyczyć wszystkich spadkobierców z określeniem przypadających im ułamkowych udziałach w spadku. W przypadku, gdy stwierdzenie nabycia spadku dokonywane jest na podstawie testamentu należy we wniosku wymienić wszystkich spadkobierców, którzy dziedziczyliby na podstawie ustawy, bowiem są oni uczestnikami postępowania. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu zmarłego, a gdy jego miejsce pobytu w Polsce nie jest znane sądem właściwym będzie sąd położenia spadku lub jego części. W sytuacji, gdy powyższych okoliczności nie da się ustalić sądem właściwym będzie sąd dla m.st. Warszawy,

Odnośnie nabycia spadku na podstawie testamentu w pierwszej kolejności dokonuje się ogłoszenia testamentu, a dopiero następnym krokiem jest stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu. W postępowaniu o nabyciu spadku na podstawie testamentu spadkobiercy, którzy zostali pozbawieni spadku mogą próbować podważyć testament. Podważenie testamentu zazwyczaj opiera się na wadach oświadczenia woli testatora (osoby sporządzającej testament). Najczęstszą podstawą jaka jest podnoszona w takich sytuacjach, jest brak świadomego i swobodnego powzięcia decyzji przez testatora w chwili sporządzania testamentu, która wynika zazwyczaj ze schorzeń natury psychicznej. Przy czym wykazanie takiej wady oświadczenia woli nie jest proste zwłaszcza, jak testament był sporządzony w formie aktu notarialnego. Niezbędne będzie zgromadzenie dokumentacji potwierdzającej stan zdrowia testatora w chwili testowania oraz powołanie świadków i biegłych sądowych celem wykazania schorzeń natury psychicznej.

Należy podnieść, że uzyskanie nabycia spadku w sytuacji, gdy jest kilku spadkobierców nie oznacza swobodnego rozporządzania majątkiem spadkowym lub jego składnikami. Niezbędne wówczas będzie dokonanie działu spadku. Dział spadku to podział majątku spadkowego. Na jego podstawie wedle dokonanego podziału, a zwłaszcza zniesienia współwłasności, spadkobiercy uzyskają prawo do wyłącznego dysponowania majątkiem spadkowym lub jego składnikami.

Wskazać należy, że powyższy opis zawiera podstawowe informację dotyczące nabycia spadku. W celu uzyskania szczegółowych odpowiedzi odnośnie zaprezentowanej problematyki prawnej zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.